رئیس پلیس سایبری کشور به تشریح اهم اقدامات برنامه های اولویت دار پلیس فتا ناجا در سال 1400 پرداخت و ازموفقیت اجرای طرح رمز پویا در کاهش جرایم اینترنتی و...