ضمن عرض پوزش، مطلب مربوط به میثم اریا پارسا (ماکان اریا پارسا) که در این وبسایت منتشر شده بود، بنا به درخواست وی حذف شد!